ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

van COOLOO,

established and having its office at Stayerhofweg 2 D, 5861 EJ Wanssum,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84729414.

1. Toepasselijkheid van de voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en andere verbintenissen van Cooloo V.O.F. (hierna te noemen Cooloo) met derden (hierna te noemen: de wederpartij), en de uitvoering daarvan.

2. Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Cooloo en de wederpartij.

Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Cooloo, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden alleen na schriftelijke bevestiging door Cooloo.

3. Aanbiedingen en offertes

Aanbiedingen en prijsopgaven van Cooloo zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding of offerte uitdrukkelijk anders is vermeld.

Offertes vervallen in ieder geval na verloop van vier weken na dagtekening van de offerte.

Zodra de wederpartij het aanbod van Cooloo uitdrukkelijk heeft aanvaard en dit op duidelijke wijze aan Cooloo heeft medegedeeld, wordt een overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen, mits Cooloo door overmacht niet aan zijn aanbod en/of offerte kan worden gehouden.

Zodra de wederpartij het aanbod van Cooloo heeft geaccepteerd, bevestigt Cooloo dit schriftelijk.

Bij gebreke van bevestiging wordt er geacht geen overeenkomst tot stand te zijn gekomen.

In offertes vermelde ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen, alsmede informatie en adviezen over maten, capaciteiten, mogelijkheden ed, ook indien deze mondeling zijn vermeld, gelden slechts bij wijze van aanduiding en zijn derhalve vrijblijvend en niet bindend voor Cooloo.

Afwijking van de aldus verstrekte informatie geeft dan ook geen grond voor een klacht of aansprakelijkheid van Cooloo.

Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Prijzen

Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn alle prijsopgaven exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend-en administratiekosten, mits anders aangegeven.

Verhogingen van de grondstofprijzen, transportkosten en/of andere factoren kunnen door Cooloo aan de wederpartij worden doorberekend, mits dit uitdrukkelijk in de overeenkomst tussen partijen is uitgesloten.

Eventueel meerwerk en/of werkzaamheden die op verzoek van de wederpartij buiten de overeengekomen aanbieding dienen te worden verricht, worden door Cooloo voor rekening van de wederpartij in rekening gebracht, mits partijen dit uitdrukkelijk uitsluiten.

5. Levertijden

De opgegeven leveringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn overeengekomen en zijn voor Cooloo niet bindend. Bij overschrijding van de overeengekomen termijn is de wederpartij gerechtigd schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst te vorderen, doch niet eerder dan nadat de wederpartij Cooloo schriftelijk bij aangetekend schrijven een redelijke termijn heeft gegund om alsnog de verplichtingen van Cooloo uit de overeenkomst na te komen.

De levertijd gaat pas in zodra de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de aanvang van deze werkzaamheden door de wederpartij te verstrekken gegevens aan Cooloo zijn verstrekt, zulks onder voorbehoud van de in de overeenkomst te verrichten betalingen.

6. Levering en risico

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze zijn afgeleverd en in de feitelijke beschikkingsmacht van de wederpartij of van een door de wederpartij gebruikte hulppersoon zijn gebracht.

De wederpartij is verplicht zijn medewerking te verlenen aan de levering van de zaken en de uitvoering van de werkzaamheden. Bij niet-nakoming is de wederpartij aansprakelijk voor de kosten en schade die Cooloo hierdoor lijdt.

7. Reclames

Eventuele reclames met betrekking tot geleverde zaken, materialen, verrichte werkzaamheden en/of factuurbedragen, dienen binnen acht dagen na levering, dan wel beëindiging van de werkzaamheden door middel van een aangetekende brief bij Cooloo te zijn ingediend, onder opgave van de feiten en omstandigheden, waarop de reclame betrekking heeft. Het vorenstaande bij gebreke waarvan de wederpartij geen rechten te dier zaken zal kunnen doen gelden. Geringe afwijkingen in maat, gewicht en/of kleur of in de oppervlaktestructuur, gelden niet als gebreken, mits zulks uitdrukkelijk is afgesproken.

Ingeval van gebreken die bij aflevering aan het geleverde of aan de verrichte werkzaamheden niet zichtbaar zijn, is de wederpartij verplicht Cooloo hiervan binnen acht dagen nadat het gebrek is ontdekt of redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt op de hoogte te stellen, zulks op op straffe van verval van rechten nakoming, ontbinding en/of schadevergoeding te vorderen.

8. Betaling

Betaling van een factuur van Cooloo dient zonder korting of verrekening te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Na overschrijding van deze termijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim en aan Cooloo een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het onbetaalde factuurbedrag.

Cooloo is gerechtigd, geheel of gedeeltelijk, vooruitbetaling te verlangen.

Indien Cooloo een deellevering uitvoert, is zij gerechtigd betaling van de geleverde zaken te vorderen voor elke deellevering, waarvoor de wederpartij een deelfactuur ontvangt.

Alle eventuele kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder begrepen incassokosten deurwaarder en/of advocaatkosten, die Cooloo moet maken om de verplichtingen uit de overeenkomst na te komen, komen voor rekening van de wederpartij.

Een door de wederpartij gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op de verschuldigde kosten en rente en tenslotte op de bedragen van de opeisbare facturen, onverminderd of wederpartij een andere titel aan haar betaling heeft gegeven.

9. Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde goederen blijven eigendom van Cooloo totdat al hetgeen ter zake van deze goederen door de wederpartij is betaald, inclusief eventuele kosten en rente.

Bij niet tijdige betaling is Cooloo gerechtigd de goederen terug te nemen en aflevering van de goederen te vorderen. Cooloo is niet aansprakelijk voor eventuele schade, direct of indirect, die de wederpartij van Cooloo of diens klant zou kunnen lijden door retournering van onbetaalde goederen.

10. Garantie en aansprakelijkheid

Binnen de grenzen van deze Algemene Voorwaarden en de wettelijke bepalingen is Cooloo slechts aansprakelijk voor door de wederpartij geleden schade indien de wederpartij Cooloo direct en onverwijld in gebreke stelt.

Bij een ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming worden vermeld.

Cooloo is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Cooloo biedt standaard 2 jaar garantie die kan worden verlengd met een geldig onderhoudscontract.

11. Overmacht

Cooloo is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe is verhinderd als gevolg van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan CooLoo kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandelingen of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

12. Opschorting en ontbinding

Indien de wederpartij een of meer van haar verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet naar behoren of niet tijdig nakomt, worden elke verplichtingen van Cooloo, uit welke naam of uit welke hoofde ook, jegens de wederpartij aangegaan, opgeschort tot de desbetreffende verplichtingen alsnog volledig door de wederpartij zijn nagekomen.

Cooloo kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk ontbinden in geval van:

  • een tekortkoming in de nakoming door de wederpartij van een op hem rustende verplichting die een wezenlijke tekortkoming vormt;
  • een (aanvraag van )faillissement , surséance van betaling of wettelijke schuldsanering of liquidatie van de wederpartij;
  • executoriale beslaglegging op enig vermogensbestanddeel van de wederpartij;

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Cooloo op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar, onverminderd het recht van Cooloo op volledige schadevergoeding.

Indien de wederpartij een overeenkomst annuleert, welke annulering door CooLoo wordt aanvaard, is de wederpartij ter zake schadevergoeding aan CooLoo een bedrag verschuldigd dat gelijk is aan het tot op dat moment gemaakte kosten, vermeerderd met 25% over het resterende bedrag van de overeengekomen prijs.

Indien de overeenkomst om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de wederpartij niet (langer) toegestaan de haar ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken.

13. Auteursrecht 

Cooloo behoudt zich de intellectuele en industriële eigendomsrechten voor, zoals auteursrechten, rechten op de gedeponeerde tekeningen, modellen en gebruiksmodellen.

Deze stukken blijven haar eigendom.

Zonder schriftelijke toestemming van Cooloo mogen de door haar verstrekte tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, schetsen en/of offertes niet worden gekopieerd, aan derden worden getoond of op andere manieren worden gebruikt. Cooloo behoudt zich het recht voor om foto's of enig ander beeldmateriaal van door Cooloo geproduceerde producten of projecten gratis te gebruiken.

14. Toepasselijk recht en geschilbeslechting

Op elke overeenkomst, aanbieding, opdracht en overige verbintenis, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandsa rechter die op basis van de vestigingsplaats van Cooloo bevoegd is, tenzij dit laatste in strijd is met dwingend rechtelijke bepalingen.

15. Slotbepalingen

Cooloo is bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze Algemene Voorwaarden. Deze wijzigingen gaan in op een door Cooloo aangekondigd tijdstip. Cooloo zal de gewijzigde voorwaarden zo spoedig mogelijk aan de wederpartij toezenden.

nl_NL